Menu

Regels en voorschriften voor het gebruik van zonnepanelenenergie.be

Dit reglement werd opgesteld op basis van de wettelijke voorschriften die geldig zijn op het Belgisch grondgebied, en het voorwerp ervan zijn de werkingsprincipes en gebruiksvoorwaarden van de website zonnepanelenenergie.be, gelegen op het webadres https://zonnepanelenenergie.be, die bestemd is voor Gebruikers die geïnteresseerd zijn in de installatie van fotovoltaïsche systemen en Installateurs die deze systemen aanbieden, en tot doel heeft hun zakelijke contacten te vergemakkelijken.

I. IN DIT REGLEMENT GEBRUIKTE DEFINITIES

 1. Beheerder, Armada - het bedrijf Armada Media Ltd, geregistreerd in Malta op 21 Mons. A. Bonnici in SWATAR, ingeschreven in het handelsregister van Malta onder ondernemingsnummer C76260, met BTW-nummer MT23805133.
 2. zonnepanelenenergie.be, Dienst - de website die door de Beheerder wordt beheerd onder het internetadres https://zonnepanelenenergie.be.
 3. Gebruiker - een natuurlijke of rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die van de Dienst gebruik maakt
 4. Registratie - een procedure waarbij een Gebruiker zijn/haar persoonlijke en contactgegevens op het registratieformulier invult en volledige toegang tot de Website krijgt.
 5. Aanvrager - Gebruiker van de Website die een aanvraag indient
 6. Aanvraag (ook wel lead genoemd) - een verzoek dat door een aanvrager bij de dienst wordt ingediend en door de Beheerder aan een installateur wordt doorgestuurd
 7. Installateur - een geregistreerde Gebruiker die een ondernemer is die in staat is een dienst of product te leveren aan wie de Website een Aanvraag stuurt, of een Geregistreerde Gebruiker die zijn/haar commerciële aanbod op de Website publiceert.
 8. Verzenden van een aanvraag - verzending aan de Installateur die een Geregistreerde Gebruiker is van de in het Reglement gespecificeerde contactgegevens, verstrekt door de aanvrager die de aanvraag heeft ingediend.
 9. Commercieel aanbod - een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gedaan in antwoord van de gebruiker, dat de  beheerder aan de installateur zendt.
 10. Overeenkomst - een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen de  Beheerder (a) en de Installateur (b), of de Gebruiker (c), op grond waarvan de Beheerder:
  1. verbindt zich ertoe aan de Aanvrager de diensten te verlenen van prospectie naar Installateurs en contact met hen op te nemen, met inbegrip van het verzenden en presenteren van de in antwoord op de Aanvraag ontvangen aanbiedingen en hen in staat te stellen de geselecteerde Aanbieder te beoordelen en er hun mening over te geven,
  2. verbindt zich ertoe aan de Installateur, die een Geregistreerde Gebruiker is, zoekdiensten voor potentiële klanten te verlenen, met inbegrip van het hem elektronisch verzenden van offerteaanvragen, het aanbevelen van hem aan Gebruikers en het communiceren met hem, ondersteunings- en adviesdiensten van de adviseurs van de Beheerder (via de Website, per e-mail en per telefoon) met betrekking tot de presentatie van het diensten- en productaanbod van de Leverancier, het winnen van klanten alsmede het verkrijgen en presenteren van evaluaties en meningen van zijn klanten op de Website
 11. Vergoeding - door de Installateur aan de Beheerder verschuldigde betaling.
 12. Formulier - een formulier voor een verzoek om inlichtingen, door middel waarvan de verzoeker een verzoek indient.
 13. Mening - subjectieve mening van de Gebruiker over Leveranciers die op de Website zijn geregistreerd en over Gebruikers die vragen stellen.

II. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van natuurlijke personen, rechtspersonen en organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, die van de dienst gebruik maken, alsmede de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Beheerder.
 2. Elke Gebruiker verklaart bij aanvaarding van het Reglement dat hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud ervan en akkoord gaat met de voorwaarden.

III. EEN AANVRAAG INDIENEN (LEADS)

 1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen door natuurlijke personen, rechtspersonen en organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid. Om een Onderzoek in te dienen, hoeft de Onderzoeker geen Gebruikersaccount te registreren.
 2. De Inquirer kan een Inquiry opstellen en versturen via het Inquiry Form dat beschikbaar is op de pagina's van de Website.
 3. Na bevestiging van aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en verzending van een ingevuld Inlichtingenformulier komt een Overeenkomst tot stand tussen de Aanvrager en de Beheerder.
 4. Om het formulier correct in te vullen, moeten de velden die het bevat worden ingevuld, waaronder contactgegevens zoals naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 5. De Beheerder stuurt namens de Aanvrager de ontvangen Aanvraag door naar Installateurs die aan de voorwaarden van de Aanvraag kunnen voldoen en de Aanvrager de gewenste producten of diensten kunnen leveren. De keuze van de Installateurs aan wie de Beheerder de Aanvraag zal sturen is afhankelijk van de in de Aanvraag verstrekte informatie. Installateurs worden in dit stadium niet op de hoogte gebracht van de gegevens van de aanvrager (zie Een verzoek verzenden).
 6. De administrateur heeft het recht om, na overeenstemming met de verzoeker, de waarheidsgetrouwheid, de volledigheid of de aanvulling van de door de verzoeker in het formulier verstrekte informatie te controleren. Daartoe kan de Administrateur telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Onderzoeker.

IV. GEBRUIKERSREGISTRATIE

 1. De Gebruiker die de volledige functionaliteit van de Website wenst te gebruiken, met name de overdracht van Leads, moet zich registreren en inloggen op de Website. Registratie van een gebruikersaccount is bedoeld voor installateurs. De Onderzoeker hoeft zich niet te registreren om een Onderzoek in te dienen.
 2. Registratie op de Website is gratis voor alle Gebruikers.
 3. Registratie vindt plaats op de Website en vereist de verstrekking van de in het registratieformulier gevraagde gegevens, waaronder persoonsgegevens als naam en voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon, adres en wachtwoord.
 4. Tijdens de registratie geeft de Gebruiker zijn identificatiecode (e-mail als login) en wachtwoord op, die zullen dienen voor zijn identificatie op de Website.
 5. Een geregistreerde en ingelogde Gebruiker kan zijn/haar gegevens wijzigen en corrigeren.
 6. Een natuurlijke of rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid kan ten hoogste één geregistreerde Account op de Website hebben.
 7. Een Account mag niet worden doorverkocht of aan derden ter beschikking worden gesteld.

V. OVERDRACHT VAN LEADS

 1. De gegevens van de Onderzoeker die een Verzoek heeft ingediend worden uitsluitend aan de Installateur ter beschikking gesteld.
 2. In het Installateursprofiel, dat toegankelijk is na registratie, kan de Installateur het aantal Leads kiezen dat de Beheerder aan hem/haar overdraagt, alsmede de locaties vanwaar hij/zij Leads wenst te verkrijgen.
 3. De Beheerder brengt een vergoeding in rekening voor elke Lead die aan de Installateur wordt overgedragen. De prijs van de leads wordt met elke installateur afzonderlijk overeengekomen.
 4. De installateur wordt per e-mail of SMS op de hoogte gebracht van de overdracht van elke Lead.
 5. De Installateur heeft 10 dagen om een Lead af te wijzen.
  1. Na afwijzing wordt de installateur niets in rekening gebracht.
  2. Zodra de termijn van 10 dagen is verstreken, wordt de Lead automatisch gesloten en is afwijzing niet meer mogelijk.
  3. De Installateur heeft alleen het recht een Leiding af te wijzen indien:
   1. Er kan geen contact worden opgenomen met de gebruiker van de aanvraag (onjuiste contactgegevens)
   2. De Installateur heeft al een aanwijzing ontvangen van dezelfde Installateur (duplicaat)
   3. De installateur biedt geen dienst aan waarin de klant geïnteresseerd is
 6. De beheerder heeft het recht contact op te nemen met de aanvrager om de reden voor de afwijzing van het verzoek na te gaan. In geval van afwijzing van een Lead wegens strijdigheid met de feiten, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de retourzendingen van de Installateur te blokkeren.

VI. ADVIES

 1. De Website stelt de Gebruikers een opiniesysteem ter beschikking dat gebruikt wordt om subjectieve meningen te uiten over de op de Website geregistreerde Installateurs. De overeenkomst voor het gebruik van het feedbacksysteem wordt gesloten wanneer de gebruiker het feedbackformulier invult en verzendt.
 2. De Beheerder wint, in het kader van de Overeenkomst met de Aanbieder, ook meningen in van door hem aangegeven klanten om deze op de Website te presenteren.
 3. Elk advies moet worden gegeven in de context van een verkoop- en aankooptransactie tussen de Leverancier en een Gebruiker van de Website.
 4. Een advies kan positief of negatief zijn. Een advies bestaat uit een algemene beoordeling en kan daarnaast uit drie specifieke beoordelingen bestaan:
  1. Service;
  2. Prijs;
  3. Kwaliteit;
 5. Een beoordeling heeft betrekking op een enkele Installateur en wordt afgegeven door een Gebruiker van de Dienst, die ten minste wordt geïdentificeerd door een e-mailadres.
 6. De Aanbieder heeft de mogelijkheid om een feedback-mening te geven en zijn mening te geven over de mening die hij van de Gebruiker heeft ontvangen.
 7. De feedback kan alleen worden gegeven door de Installateur op wie de mening van de Gebruiker betrekking heeft.
 8. De gebruiker die een advies uitbrengt, is verantwoordelijk voor alle inhoud en bewoordingen ervan. Feedback moet eerlijk en feitelijk juist zijn.
 9. Adviezen (met uitzondering van de contactgegevens van de persoon die de mening geeft) zijn zichtbaar voor alle Gebruikers van de website.
 10. De contactgegevens die de gebruiker bij het indienen van een advies verstrekt, zijn zichtbaar voor de gebruiker zelf, voor de geadresseerde van het advies en voor gebruikers van wie de contactgegevens zijn of zullen worden ontdekt door de aanbieder die partij is bij het advies.
 11. Opinies mogen alleen opinie-inhoud bevatten over de Aanbieder, zijn dienst of product.
 12. Adviezen mogen niet bevatten:
  1. vulgaire inhoud, obscene inhoud, pornografische inhoud, inhoud die indruist tegen sociale normen of aanzet tot haat, racisme, vreemdelingenhaat en conflicten tussen naties;
  2. adressen van websites;
  3. inhoud met een promotioneel of adverterend karakter;
  4. tekens die problemen veroorzaken bij de weergave van adviezen op de website.
 13. Het is verboden om de geloofwaardigheid van Aanbieders kunstmatig op te blazen of te verminderen door het toevoegen van valse meningen of het geven van valse beoordelingen in meningen.
 14. Binnen de grenzen van de wet is de Beheerder niet aansprakelijk voor de inhoud van meningen die door Gebruikers worden gegeven.
 15. De beheerder verwijdert of wijzigt een advies indien hij daartoe wettelijk verplicht is, onder meer door een geldige rechterlijke beslissing. De beheerder kan een advies verwijderen of wijzigen in gevallen waarin:
  1. de inhoud van het advies wijst duidelijk op een vergissing;
  2. het advies in strijd is met de in dit reglement neergelegde regels;
  3. het advies heeft de beoordelingsprocedure niet correct doorlopen.
 16. De Beheerder bepaalt dat alleen meningen met de volgende informatie op de Website kunnen worden geplaatst: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Indien onjuiste gegevens worden achtergelaten, kan het advies uit het systeem worden verwijderd.
 17. De Beheerder behoudt zich het recht voor adviezen te corrigeren, in het bijzonder interpunctie, stijl, grammatica - zonder de inhoudelijke betekenis ervan aan te tasten.

VII. PRIVACY BELEID

Het Privacybeleid wordt in detail beschreven in een document dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, te vinden op https://zonnepanelenenergie.be/privacy-policy .

VIII. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDER

 1. De Beheerder is verplicht de hoogste kwaliteit van de verleende diensten te waarborgen en de nodige zorgvuldigheid bij de uitvoering daarvan te betrachten.
 2. De Beheerder geeft geen garantie dat de Dienst vrij van gebreken is.
 3. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het functioneren van de Dienst als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan gebeurtenissen die de Beheerder niet kon voorzien en die zijn veroorzaakt door omstandigheden die buiten zijn macht liggen, in het bijzonder storingen in apparatuur, activiteiten van derden, ongeoorloofde interferentie door Internetgebruikers, enzovoort, zelfs als deze zouden leiden tot verlies van gegevens door Gebruikers.
 4. Indien zich een storing in de Dienst voordoet, zal de Beheerder trachten deze onmiddellijk op te heffen.
 5. De Beheerder behoudt zich het recht voor om tijdelijke onderbrekingen in het functioneren van de Dienst als gevolg van technische redenen.
 6. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie en het materiaal die via de Dienst worden geplaatst en verzonden, in het bijzonder voor de inhoud van Opvragingen, Aanbiedingen en Adviezen.
 7. Op verzoek van de rechter zal de Beheerder door Gebruikers toegevoegde inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, met name auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of industriële eigendomsrechten, wijzigen of uit de Dienst verwijderen.
 8. De Beheerder is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor het feit dat de Aanvrager afziet van het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarden van de Aanvraag nadat zijn gegevens door de Gebruiker zijn achterhaald.
 9. De Beheerder is niet aansprakelijk voor achterstallige onderzoeken die door de schuld van de Onderzoeker niet zijn afgesloten.
 10. De Beheerder garandeert geen minimum aantal aanvragen dat door een bepaalde Installateur wordt ontvangen, noch garandeert hij dat de aanvrager antwoorden van Installateurs ontvangt.
 11. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van gegevens die door de Dienst worden verstrekt.
 12. De Administrateur is geen partij bij overeenkomsten, regelingen of andere rechtshandelingen tussen de Onderzoeker, die de Aanvraag indient, en de Aanbieder, zodat de Administrateur niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming van overeenkomsten die zijn gesloten na of in verband met de indiening van de Aanvraag. De Administrateur is niet aansprakelijk voor enig ander handelen of nalaten van de Leverancier jegens de Onderzoeker.
 13. De Beheerder is ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag van de vergoeding die door de Gebruiker is betaald voor de aankoop van de betwiste dienst.

IX. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

 1. De Gebruiker gebruikt de Website op zijn/haar eigen risico.
 2. De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle inhoud en gegevens die op de Website worden geplaatst.
 3. De Geregistreerde Gebruiker is verplicht om uitsluitend waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken en deze gegevens zelf uiterlijk binnen 14 dagen na een wijziging bij te werken.
 4. De Geregistreerde Gebruiker dient te zorgen voor een speciale beveiliging van het wachtwoord voor toegang tot de Website.
 5. De Geregistreerde Gebruiker dient zorg te dragen voor de juiste instellingen van zijn/haar account, in het bijzonder de instellingen die een juiste afstemming mogelijk maken tussen de Onderzoekers en de reikwijdte van de activiteiten van de Aanbieder.
 6. De Geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
 7. De Gebruiker is verplicht zich aan de wet te houden - in het bijzonder:
  1. de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
  2. Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 ;
  3. Belgische Auteursrechten

X. VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERZOEKER

 1. De aanvrager is verplicht een nauwkeurige beschrijving te geven van de gevraagde dienst of het gevraagde product, zodat de leverancier een passend commercieel aanbod kan opstellen.
 2. In de Dienst ingevoerde vragen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven. De beschrijving mag geen fouten bevatten en mag andere Gebruikers niet misleiden. The Inquirer is verantwoordelijk voor eventuele fouten en onnauwkeurigheden in de beschrijving.
 3. Een Inquiry mag geen trefwoorden bevatten die geen verband houden met het onderwerp en die de resultaten van zoekmachines beïnvloeden.
 4. Links naar andere websites zijn niet toegestaan in Vragen.
 5. Gebruik geen JavaScript, Java of een andere programmeertaal behalve HTML in uw Query.
 6. U mag geen HTML-elementen gebruiken om: andere pagina's te laden en in te sluiten, cookies te gebruiken, formulieren te creëren of enige andere code die de integriteit van de pagina's van de Site in gevaar brengt.

XI. VERPLICHTINGEN VAN DE INSTALLATEUR

 1. De Installateur verbindt zich ertoe de offerte op betrouwbare wijze op te stellen, overeenkomstig de door de Aanvrager bepaalde specificaties.
 2. De beschrijving van het aangeboden product of de aangeboden dienst mag geen fouten bevatten en mag andere Gebruikers van de Site niet opzettelijk misleiden.
 3. Een Installateur, aan wie een Lead is toegezonden, is verplicht een offerte uit te brengen aan de Aanvrager.
 4. De Installateur is verplicht de Offerte uiterlijk binnen 10 dagen aan de Inschrijver te doen toekomen.
 5. Een Installateur die toegang heeft verkregen tot de persoonlijke gegevens van andere Gebruikers van de Site, waaronder de Onderzoeker, is verplicht deze geheim te houden en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarnaast is de Installateur in een dergelijk geval verplicht de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in het bijzonder de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

XII. ANDERE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

 1. De Dienst mag alleen door volwassenen worden gebruikt.
 2. De Dienst mag enkel gebruikt worden om een Inquiry te versturen voor uw eigen doeleinden of om Inquiries te verkrijgen voor uw eigen doeleinden.
 3. Het is verboden om via de Dienst verkregen informatie te verspreiden, met name vragen en gegevens van Leveranciers.
 4. Het is verboden de inhoud van de vragen, persoonsgegevens of contactinformatie van de vragenstellers door te geven, te delen of door te verkopen aan andere entiteiten of personen.
 5. Het is verboden de Site te gebruiken voor massale of georganiseerde acquisitie van gegevens over de Inquirers of de Installateurs die verder gaat dan de gewone commerciële contacten tussen de Inquirer en de Installateur, met name met het oog op de overdracht ervan aan entiteiten of derden. Onder voorbehoud van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, mogen de gegevens van de Site niet worden gebruikt om een andere databank aan te leggen of in een andere databank op te nemen, noch om ze op een andere manier onder het publiek te verspreiden, noch mogen ze worden gebruikt op een manier die in strijd is met de wet, de goede zeden of de beginselen van sociale coëxistentie.
 6. Het is verboden informatie te verzenden die geen verzoek om een offerte is.
 7. Het is verboden voor de Inquirer om enige onwettige inhoud in het formulier in te voeren. Indien de Beheerder kennis krijgt van de onwettigheid van een dergelijke inhoud, kan hij ervan afzien het verzoek aan de Leveranciers door te zenden. De administrateur kan ook afzien van het indienen van een verzoek om inlichtingen indien hij twijfels heeft omtrent de betrouwbaarheid van de in het formulier verstrekte inhoud, indien het verzoek om inlichtingen van niet-commerciële aard is, alsmede in andere gerechtvaardigde omstandigheden.
 8. Het is verboden om vulgarismen, aanstootgevende inhoud, inhoud die de menselijke waardigheid schendt, de gevoelens of opvattingen van anderen beledigt, enz. te gebruiken op de Website. In het geval van het verkrijgen van kennis over het plaatsen in de Dienst van de bovengenoemde inhoud, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de Gebruiker of de Gebruikersaccount permanent of tijdelijk te blokkeren.
 9. De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen ter beschikking worden gesteld van entiteiten die krachtens de toepasselijke wetgeving gemachtigd zijn om deze te ontvangen, met inbegrip van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens van gebruikers kunnen ook worden doorgegeven aan door de Beheerder aangewezen derden, met inbegrip van entiteiten die activiteiten uitvoeren in verband met het verlenen van diensten aan Gebruikers van Diensten. Gedetailleerde regels in dit verband worden beschreven in het document "Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer", dat een integrerend deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden (bijlage nr. 2).
 10. De persoonsgegevens van de gebruikers worden door de Website verwerkt met het oog op dienstverlening, archivering, alsmede met het oog op marketing van diensten en producten overeenkomstig de Wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening en de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Door gebruik te maken van de website zal de gebruiker geen marketing- en commerciële informatie ontvangen, tenzij hij daarvoor toestemming heeft gegeven.
 11. Door de aanvaarding van de desbetreffende clausules in het inschrijvingsformulier, het formulier voor het verzenden van een offerteaanvraag, het formulier voor het geven van referenties en meningen over het bedrijf en het contactformulier op de visitekaartjes, kan de Gebruiker instemmen met:
  1. de gebruiker om commerciële informatie in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de verlening van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd) van de beheerder te ontvangen;
  2. verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden
 12. Handelingen die in strijd zijn met de voorschriften zullen worden behandeld als handelingen ten nadele van de administrateur.

XIII. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. zonnepanelenenergie.be is het eigendom van de beheerder.
 2. De naam en het logo van zonnepanelenenergie.be zijn gedeponeerde handelsmerken en mogen alleen worden gebruikt met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 3. De dienst bevat of gebruikt goederen die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken en ander origineel materiaal, in het bijzonder teksten, foto's, grafieken.
 4. Het auteursrecht op alle grafische elementen van de website, het uiterlijk van de website en andere inhoud die erin is geplaatst, die een werk vormen in de zin van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, berust uitsluitend bij Armada.
 5. Het kopiëren, verspreiden en ontwikkelen van de website, de afzonderlijke elementen ervan, alsmede de verschijningsvorm als geheel, die een werk vormen in de zin van de Wet op het auteursrecht en de naburige rechten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap, vormt een schending van haar economisch auteursrecht.

XIV. TECHNISCHE PROBLEMEN

 1. De technische voorwaarden voor het gebruik van de diensten van de Website, met name voor de registratie en de indiening van een Aanvraag, zijn: verbinding met het internet en gebruik van een webbrowser die de normen correct ondersteunt: HTML 5, CSS, javascript en toegang tot een e-mailbox.
 2. De informatie in de systeemlogboeken kan verschillende gegevens bevatten, bv. het IP-adres. De Beheerder gebruikt deze alleen voor technische doeleinden en om algemene, statistische demografische informatie te verzamelen. De bovengenoemde gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van entiteiten die daartoe op basis van de toepasselijke wettelijke voorschriften gemachtigd zijn, in geval van schending van de rechten van de Beheerder, poging tot hacking of andere handelingen ten nadele van de Beheerder.
 3. Sommige delen van de Website kunnen cookies gebruiken, d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die hem identificeren op een manier die nodig is om bepaalde handelingen mogelijk te maken. Cookies worden onder meer gebruikt om gegevens te onthouden die het inloggen voor een Geregistreerde Gebruiker vergemakkelijken. De cookies werken op voorwaarde dat zij door de browser worden aanvaard en dat zij niet van de schijf worden verwijderd. Gedetailleerde informatie hierover wordt beschreven in het document "Privacybeleid", dat een integrerend deel van dit document uitmaakt.
 4. Het is ook mogelijk om uw browser zo te configureren dat het opslaan van cookies op uw harde schijf volledig wordt uitgeschakeld. Het effect van een dergelijke verandering kan echter een verlies van bepaalde functies van de Website zijn.
 5. Het wachtwoord van de Gebruiker wordt gecodeerd met een methode die het onmogelijk maakt voor de beheerder van de Website om het te achterhalen.

XV. WIJZIGINGEN IN DE VOORSCHRIFTEN EN REGELINGEN

 1. De Beheerder heeft het recht deze regels te allen tijde te wijzigen.
 2. De nieuwe regels en voorschriften treden in werking bij de bekendmaking ervan in de Dienst op https://zonnepanelenenergie.be/regulamin.
 3. De Gebruiker zal bij de eerste aanmelding op de Website na het van kracht worden van de wijziging worden geïnformeerd over de reikwijdte van de wijziging en de mogelijkheid om deze te accepteren. Door in te loggen, bevestigt de Gebruiker dat hij de wijzigingen in het reglement aanvaardt.
 4. Weigering van acceptatie door de Gebruiker aan de Beheerder per e-mail staat gelijk aan beëindiging van de overeenkomst met de Dienst.

XVI. SLOTBEPALINGEN

 1. In geval van geschillen zullen de partijen trachten deze op minnelijke wijze op te lossen, en indien een gerechtelijke schikking noodzakelijk is, zal de rechtbank van de plaats van vestiging van de verweerder bevoegd zijn.